ສາຍ Tester, ສາຍ Manager, Patch Panel, ຕັ້ງເທິງພື້ນຜິວກ່ອງ - Uniconm