കേബിൾ ടെസ്റ്റർ, കേബിൾ മാനേജർ, പാച്ച് പാനൽ, ഉപരിതല മൗണ്ട് ബോക്സുകൾ - ഉനിചൊന്മ്