کيبل ټسټ، کيبل د مدير، پچ پنل، سطحي غره صندوقونو - Uniconm