කේබල් පරීක්ෂක, කේබල් කළමනාකරු, පැච් අනුමණ්ඩලය, කන්ද පෙට්ටි මතුපිට - Uniconm